Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden DSD Stalinrichting B.V.
Tussendiepen 23, 9206 AA Drachten, KvK nr. 1044652 (versie februari 2021)

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van elke door DSD Stalinrichting B.V. aangegane overeenkomst en van elke door DSD Stalinrichting B.V. gedane aanbieding, in welke vorm dan ook. Hieronder wordt DSD Stalinrichting B.V. aangehaald als ‘DSD’. De andere partij wordt verder betiteld als wederpartij.
 2. Eventuele door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en worden door DSD uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig is of anderszins niet afdwingbaar blijkt te zijn, blijven de voorwaarden voor het overige in stand. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft.

 

Artikel 2. Afwijkende afspraken of bedingen

Van deze voorwaarden afwijkende afspraken of bedingen, al dan niet opgenomen in algemene voorwaarden van de Wederpartij, gelden slechts dan indien ze uitdrukkelijk schriftelijk door DSD zijn aanvaard.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Alle door DSD gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Dit houdt in dat DSD zich het recht voorbehoudt na een bestelling of andere vorm van acceptatie onverwijld mee te kunnen delen dat de aanbieding of prijsaanbieding wordt ingetrokken.
 2. De door DSD verstrekte gegevens waaronder prijslijsten en tekeningen betreffende het aangebodene, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten c.q. wijzigingen afgegeven.
 3. DSD heeft het recht indien de opdracht niet aan haar wordt gegeven of indien de opdracht wordt geannuleerd, alle tot dan door DSD gemaakte kosten in rekening te brengen aan wederpartij.
 4. Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door DSD
 5. Overeenkomsten aangegaan door ondergeschikte werknemers en medewerkers, die geen procuratie hebben, binden DSD slechts indien en voor zover deze door DSD schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 4. Adviezen, ontwerpen en materialen:

 1. Door DSD verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.
 2. DSD aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een door of namens wederpartij uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp, noch voor onderdelen en/of materialen die door wederpartij zelf ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven. Voor de functionele geschiktheid van de door wederpartij voorgeschreven materialen is wederpartij zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens het ontwerp van wederpartij geschikt is.

 

Artikel 5. Rechten van industriële- en intellectuele eigendom

Tenzij anders overeengekomen is behoudt DSD de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte ontwerpen, schetsen, tekeningen, modellen, programmatuur of offertes. Deze stukken blijven haar eigendom en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of wederpartij daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Wederpartij is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan DSD te retourneren op straffe van een boete van € 500,- per dag.

 

Artikel 6. Prijzen

 1. Tenzij anders is vermeld, zijn alle prijsopgaven exclusief omzetbelasting.
 2. De inhoud van folders, drukwerken enz. binden DSD niet tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.
 3. DSD heeft het recht om invoering, verhoging van belastingen, invoerrechten of andere van overheidswege opgelegde heffingen, die na het aangaan van de overeenkomst zijn ingevoerd of aan DSD bekend zijn geworden, aan wederpartij door te berekenen.
 4. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kosten van materialen en lonen geldend op de dag van de aanbieding.
 5. Indien en voor zover de termijn tussen de datum van aanbieding en de aflevering of oplevering een tijdvak van drie maanden overschrijdt en de lonen, de prijzen van de materialen en dergelijke in die periode een verhoging hebben ondergaan, wordt de overeengekomen prijs evenredig verhoogd. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden gelijk met die van de hoofdsom respectievelijk de laatste termijn daarvan.

 

Artikel 7. Emballage

Noodzakelijke emballage wordt tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van DSD

 

Artikel 8. Vergunningen

Wederpartij zorgt ervoor dat de vergunningen, ontheffingen en soortgelijke beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig verkregen zijn.

 

Artikel 9. Montage

 1. Montage wordt uitgevoerd tegen de normaal geldende tarieven. Het met de montage belaste personeel beperkt zich tot het monteren van het door DSD geleverde materiaal en/of het materiaal dat in de opdracht was begrepen.
 2. Voor buiten de opdracht vallend montagewerk is DSD niet aansprakelijk.
 3. Wederpartij dient ervoor te zorgen dat DSD zijn werkzaamheden ongestoord kan verrichten. Daartoe dient wederpartij onder meer ervoor te zorgen dat er in de ruimte waarin de werkzaamheden moeten worden verricht gas, water en elektriciteit aanwezig is en de ruimte verwarmd is of kan worden, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit.

 

Artikel 10. Levertijd en leverplaats

 1. Levering geschiedt op de locatie van het bedrijf van DSD, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Voor alle leveringen behoudt DSD zich het recht voor om de vervoerskosten in rekening te brengen.
 2. Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is verkregen en is nimmer te beschouwen als fatale termijn.
 3. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat DSD kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen haar tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van de levertijd kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien schriftelijk overeengekomen.
 4. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door wederpartij niet zijn afgenomen of niet kunnen worden aangebracht in het werk, staan de zaken ter beschikking van DSD en worden deze voor rekening en risico van wederpartij bewaard op een door DSD nader te bepalen plaats.
 5. Het bepaalde in lid 4 laat onverlet de bevoegdheid van DSD de zaken te factureren, terwijl de vordering terstond opeisbaar is.
 6. Indien wederpartij zaken die DSD van wederpartij onder zich heeft, ondanks het feit dat deze ter beschikking zijn gesteld, niet afhaalt tegen betaling van het verschuldigde, heeft DSD het recht om één maand na de terbeschikkingstelling van de zaken deze na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens wederpartij te (doen) verkopen onder de verplichting de opbrengst aan wederpartij uit te keren, onder aftrek van de aan DSD toekomende vorderingen, opslagkosten daaronder begrepen.

 

Artikel 11. Betaling

 1. Betaling dient zonder aftrek van enige korting of verrekening te geschieden ten kantore van DSD of per bank.
 2. Betalingscondities worden geregeld naar de aard en de belangrijkheid van de levering of het uit te voeren werk. Tenzij anders overeengekomen zijn de betalingscondities:
  • betaling handelszaken contant;
  • opgedragen leveringen en werkzaamheden te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum;
  • grotere opdrachten en aanneming van werk:
   • 20% der overeengekomen prijs bij aanvang werk;
   • 3 termijnen van 25% der overeengekomen prijs bij aanvoering van de materialen op het werk;
   • 5% der overeengekomen prijs bij oplevering.
 3. Het recht van wederpartij om zijn eventuele vorderingen en verplichtingen op DSD te verrekenen dan wel op te schorten wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Wanneer de betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 14 dagen na factuurdatum, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is DSD gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan wederpartij een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen van 1% per maand, waarbij de rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.
 5. In geval van niet-tijdige betaling is de met betaling in gebreke zijnde wederpartij tevens aan DSD verschuldigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die van de niet-betaling het gevolg zijn. Klachten geven de wederpartij niet het recht om betaling op te schorten. Buitengerechtelijke kosten zijn kosten die redelijkerwijs door DSD gemaakt zijn voor hulp van derden bij de invordering van de vordering waarvoor de wederpartij in gebreke is. DSD is gerechtigd om bedoelde buitengerechtelijke kosten forfaitair op 15% van het verschuldigde bedrag te stellen, met een minimum van € 100,- exclusief omzetbelasting.
 6. DSD is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de wederpartij te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen geeft DSD het recht door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van DSD tot vergoeding van onkosten en winstderving.
 7. Tevens is DSD gerechtigd om, indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.
 8. Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde zaken verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van de wederpartij.
 9. De gehele prijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling op de vervaldag, wanneer de wederpartij in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling of wettelijke schuldsanering vraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden. Een en ander laat onverlet het recht van DSD om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat DSD tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn.

 

Artikel 12. Transport

 1. Tenzij tussen partijen andere afspraken zijn gemaakt reizen alle zaken vanaf het ogenblik van verzending voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.
 2. Mocht een beroep op het gestelde in het eerste lid niet opgaan, dan is DSD nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag dat zij in verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport van de vervoerder en/of verzekeraar kan verkrijgen en zal zij op verzoek van de wederpartij haar vordering op vervoerder dan wel verzekeringmaatschappij aan wederpartij cederen.

 

Artikel 13. Wijzigingen der opdracht op verzoek wederpartij:

 1. Extra kosten als gevolg van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht worden door DSD aan wederpartij doorberekend. De extra kosten worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren op het moment dat het meerwerk wordt verricht.
 2. Door wederpartij, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering, dienen schriftelijk aan DSD kenbaar te worden gemaakt. Problemen betreffende de ten uitvoerlegging van niet schriftelijk doorgegeven wijzigingen zijn niet voor rekening van DSD Indien als gevolg van wijzigingen, vallend onder het voorgaande lid, oorspronkelijk overeengekomen leveringstermijnen overschreden worden, dan is DSD voor eventueel daaruit voortvloeiende schade niet aansprakelijk.

 

Artikel 14. Reclamaties of klachten

 1. Wederpartij dient de door DSD verkochte en geleverde zaken bij ontvangst dan wel binnen 24 uur na ontvangst te controleren voor wat betreft hoeveelheid, gewicht en kwaliteit.
 2. Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij dit feit niet binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt, of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk ter kennis van DSD heeft gesteld, waarbij hij aan DSD schriftelijk dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.
 3. Wederpartij verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en hij DSD niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.
 4. Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.

 

Artikel 15. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

 1. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door DSD niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die DSD bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft DSD het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
 2. Daarnaast heeft DSD het recht de nakoming van haar verplichting op te schorten en is zij niet in verzuim, indien zij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
 3. Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van DSD liggen, wordt mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen door leveranciers en/of onderaannemers van DSD aan hun verplichtingen, oorlog, oorlogsgevaar, brand, verkeersstoringen, verlies of beschadigingen van aan de overeenkomst onderworpen zaken tijdens het transport daarvan, stakingen, werkonderbrekingen, pandemie, het verloren gaan van de te verwerken materialen, import- en/of exportverboden, handelsverboden.
 4. Indien de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan 60 dagen voortduurt, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.
 5. Als DSD haar verplichtingen gedeeltelijk is nagekomen, is zij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

 

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 1. DSD blijft eigenares van alle door haar geleverde zaken of nog te leveren zaken, zolang de wederpartij niet de volledige tegenprestatie heeft geleverd die hij uit hoofde van enige overeenkomst met DSD verschuldigd is.
 2. DSD blijft tevens eigenares van de geleverde of nog te leveren zaken zolang wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten nog niet betaald heeft en zolang wederpartij vorderingen wegens te kort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.
 3. Wederpartij is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van DSD te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een dergelijk recht bevoegd is.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht DSD zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 5. Ingeval wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte zaken en/of uit te voeren werk jegens DSD niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuwe gevormde zaken, terug te nemen. Wederpartij machtigt DSD de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
 6. DSD verschaft aan wederpartij op het moment dat deze al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan het eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van DSD, ten behoeve van andere aanspraken die DSD op wederpartij heeft. Wederpartij zal op eerste verzoek van DSD zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

 

Artikel 17. Aansprakelijkheid

 1. DSD is slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door wederpartij, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan DSD toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen DSD verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
  1. Niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschade (bedrijfsstoring, liggelden en andere kosten, derving van inkomsten en dergelijke), door welke oorzaak ook ontstaan. Wederpartij dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
  2. DSD is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt, tenzij en voor zover DSD daarvoor verzekerd is.
  3. DSD is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen.
  4. DSD is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken die direct of indirect het gevolg is van door haar geleverde zaken of gebruik daarvan, al dan niet als gevolg van een gebrek aan de geleverde zaak, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of nalatigheid aan de zijde van DSD
  5. DSD is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van bederf of niet naar behoren meer functioneren van door DSD geleverde zaken, als gevolg van (onder andere) het niet op de juiste wijze opvolgen van bij de betreffende zaak gevoegde instructies of anderszins handelen c.q. nalaten dat de werkzaamheid c.q. de houdbaarheid van de zaak negatief beïnvloedt.
  6. DSD is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de door wederpartij aangeleverde informatie (waaronder specificaties, tekeningen, bouwkundige informatie etc.), met als gevolg dat de door DSD geleverde zaken geheel of ten dele niet passen, onbruikbaar zijn en/of niet functioneren naar behoren.
  7. DSD is niet aansprakelijk voor milieuschade als gevolg van verontreiniging door het gebruik of opslag van door DSD geleverde zaken.
  8. Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van diefstal, brand of beschadiging van de zaken, gereedschappen en materialen van DSD zodra deze zich op het werk bevinden, een en ander voor zover niet te wijten aan een aan DSD toe te rekenen tekortkoming.
  9. De door DSD te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door wederpartij te betalen prijs gering is in verhouding tot de door wederpartij geleden schade.
  10. Eventuele aansprakelijkheid van DSD voor schade, ontstaan door een bewezen gebrekkig of ondeugdelijk zijn van door DSD geleverde zaken, beperkt zich tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende zaken.
 2. Wederpartij zal DSD vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens DSD ter zake van het gebruik van door wederpartij verstrekte gegevens en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.

 

Artikel 18. Garantie

 1. DSD staat in voor de goede uitvoering van een aangenomen werk ten opzichte van constructie en materiaal voor zover DSD vrij was in de keuze daarvan met dien verstande dat haar voor alle delen welke gedurende een termijn van zes maanden na levering door onvoldoende constructie en/of ondeugdelijk materiaal defect raken, gratis nieuwe delen zullen worden geleverd. De te vervangen delen moeten daartoe franco aan DSD worden gezonden. DSD wordt daarvan eigenaar. Demontage of montage van deze delen komt voor rekening van wederpartij.
 2. Bij ondeugdelijke levering heeft DSD het recht om na franco retournering van de ondeugdelijke zaak wederpartij volledig te crediteren of de ondeugdelijke zaak te repareren, dan wel tot herlevering over te gaan.
 3. Wederpartij dient te allen tijde DSD de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.
 4. Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die welke zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens wederpartij zelf of door derden aangebracht, blijven buiten de garantie. Voor geleverde zaken met fabrieksgarantie gelden in afwijking van het bovenstaande de door de fabriek gestelde garantiebepalingen. Demontage of montage van deze delen komt voor rekening van wederpartij. Geeft de fabriek geen garantie dan wordt door DSD eveneens geen garantie verstrekt. Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken welke (in hoofdzaak) niet nieuw waren op het moment van levering. Geen garantie wordt gegeven voor zaken welke niet door DSD zijn gemonteerd, noch voor die welke door haar zijn gemonteerd doch niet door haar zijn geleverd.
 5. De garantie geldt slechts indien wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens DSD (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

 

Artikel 19. Ontbinding

 1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens wederpartij een schriftelijke ontbindingsverklaring tot DSD richt, zal hij te allen tijde eerst DSD schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen.
 2. Wederpartij heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met het nakomen van zijn verplichtingen.
 3. Indien DSD instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim aan haar zijde, heeft zij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan wederpartij geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door DSD verrichte prestaties en heeft DSD onverkort recht op betaling van de reeds door haar verrichte prestaties.

 

Artikel 20. Toepasselijk recht

 1. Op alle aangegane overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de
 3. burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van DSD, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

 

Artikel 21. Vindplaats en wijziging

 1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 3. DSD is gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de wedepartij besproken
Naar boven
Menu
Sluiten
Winkelwagen
Sluiten
Terug
Account
Sluiten